UU񍑖̈

Zʈꗗ  yTbJ[z


Njq    yTؕlړIOEhz
X     1003
   
Hc 3 | 0 V
I       i`o`mTbJ[JbW
  2 | 0  
  1 | 0  
_ yHzx~QAЎR
            


Njq    yTؕlړIOEhz
X     1003
   
3 | 1 {
I       I
  0 | 0  
  3 | 1  
_ y_zߓAqAH
  y{zd
            


Njq    yTؕlړIOEhz
X     1003
   
L 1 | 1 s
I       rb
  1 | 0  
  0 | 1  
  0 yz 0  
  0 yz 0  
  4 oj 3  
_ yLzR
  yz
            


Njq    yTؕlړIOEhz
X     1003
   
3 | 0 Q
̑       I
  1 | 0  
  2 | 0  
_ yzcQAIES[